Aktualita

30.06.2017 - Zápis ze schůzky rodičů nových dětí

Zápis ze schůzky rodičů nově přijatých dětí konané dne 28. 6. 2017 ve sborovně MŠ, v 15,00 hod. Program: 1. Přivítání rodičů, seznámení s programem schůzky Rodičům bylo rozdáno Rozhodnutí o přijetí dítěte, Informační letáček se zákl. údaji o MŠ, rady Jak vést děti před nástupem do MŠ. Ředitelka představila zaměstnance školy. Na prezenční listině rodiče podepsali, že byli seznámeni se školním a provozním řádem. Ředitelka zdůraznila, že přijetí dětí tříletých i mladších je limitováno zvládnutím základními hygienickými návyky každého dítěte. Musí být bez plen, sami chodit na WC, alespoň částečně se obsloužit u jídla, částečně se obléci a obout. Měly by reagovat na jednoduchý pokyn, na své jméno, zvyklé při jídle sedět, neodbíhat od jídla, pít z hrnečku, držet lžíci a chleba, zvládat chůzi na vycházce, nemít dudlík. Rodiče jsou si vědomi toho, že pokud nebude jejich dítě hygienicky samostatné, může být z docházky vyřazeno. Věci, které jsou potřebné k docházce: plastový hrneček, pyžamo, oblečení do třídy - tepláky, krátké kalhoty, chlapcům z estetického hlediska krátké kalhoty na punčocháče, tričko, ponožky, děvčata zástěrku nebo sukénku, papučky s plnou patou (ne nazouváky), pláštěnka (ne deštník). Vše dětem podepsat! 2. Školní řád - vydán mateřskou školou dle § 30 zákona č. 561/2004 Sb. Rodiče byli seznámeni se Školním řádem, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí, podrobnosti vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, seznamuje s provozem a vnitřním režimem školy, informuje o podmínkách zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Dále seznamuje s podmínkami zacházení s majetkem školy ze strany dětí a obsahuje závěrečná ustanovení. ŠŘ upravuje podávání léků, vitamínů, mastí atd.“podávání jakýchkoliv léků s výjimkou toho, kdyby dítěti hrozila vážná újma na zdraví – viz § 9 odst. 4 písm. b) zákona č. 20/1966 Sb. o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů“. Všechny děti v MŠ musí být ze zákona očkovány (viz přihláška). Rodič může písemnou formou odmítnout fotografování svého dítěte, a to písemně u učitelky dítěte. Taktéž nebude-li chtít, aby dítě nepřišlo do styku s křečkem. 3. Provozní řád Provoz MŠ je od 6,00 – 17,00 hod. Nově zavedeny čipy pro vstup rodičů do budovy, rodiče je obdrží proti záloze ve výši 200,- Kč koncem prázdnin nebo začátkem školního roku. Při jejich ztrátě záloha propadá. Je možno vyzvednout čipy i pro další rodinné příslušníky. Přístup do budovy na čipy je od 5,55 – 8,30 hod, dále od 12,00 -13,00 a od 14,00 až do 17,00 hod. Děti se scházejí ráno ve 4. třídě v době od 6,00 – 7,00 hod, odpoledne jsou od 16,00 do 16,30 ve dvou třídách, do 17,00 v jedné třídě Dbát na včasné odchody z MŠ, v 17.00 hod. se MŠ uzavírá Rodiče nevpouštějí do budovy cizí osoby – chrání tak majetek školy i svých dětí Veškeré změny pobytu dětí mimo vlastní třídu najdou rodiče na hlavní nástěnce školy (vláček – u telefonu na hlavní chodbě) Při dopravním kolapsu na dálnici volat nejdříve tomu, kdo dítě vyzvedne, teprve potom dát zprávu do MŠ – zřízeny telefony pro krizová volání – viz informační leták V současnosti má škola v provozu 10 tříd, z toho 9 běžných, 1 speciální pro děti s vadami řeči. Při vyzvednutí dítěte ze zahrady se rodiče nezdržují a nesdružují v prostorách školy či zahrady a odcházejí Za kola, koloběžky a odrážedla uložená na stojanu před budovou nenese škola odpovědnost 4. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) s názvem ,,Společně si hrát, objevovat, poznávat „ Rodiče byli seznámeni s charakteristikou vzdělávacího programu, jak je dále rozpracován do TVP (třídní vzdělávací program ) Dokumenty – ŠVP PV, Roční plán školy se školním i provozním řádem, Konkretizované očekávané výstupy RVP PV jsou umístěny na hlavní nástěnce po celý rok. Předadaptační týden v MŠ proběhl v týdnu od 12. - 16. 6. 2017 5. Stravování VŠJ hovořila o skladbě jídelníčku, režimu stravování, pitném režimu, úhradě zálohy na stravování ve výši 600 ,- Kč , platbách…, odpověděla dotazy rodičů Rodiče dětí, které mají dietu, přinesou rozhodnutí od lékaře a domluví s vedoucí způsob stravování Termíny a způsoby úhrady - stravné je třeba zaplatit do 15. dne následujícího měsíce. Platby probíhají (stravné i školné) bezhotovostně; variabilní symbol obdrží rodiče od vedoucí školního stravování Odhlašování stravy se provádí do sešitu u vchodu, telefonicky na číslo 517 371 228, 517 371 332. Toto číslo je současně i číslo záznamníku, nebo na e-mailové adrese: msr.jidelna@seznam.cz nejpozději však do 6,00 hod. týž den. Neodhlašovat na e-mail vedení školy, nemusí se dostat včas k vedoucí školního stravování !!!!!! Jídelníček i podrobné pokyny k platbám i ceny stravného jsou vyvěšeny na hlavní nástěnce školy. 6. Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Úplata na školní rok činí 380,- Kč na měsíc, předškolní děti jsou od úplaty osvobozeny po dobu jednoho roku Úhrada je splatná do 15. dne následujícího měsíce. V evidenci má úplatu paní Alena Jandová. Veškerou agendu o osvobození od úplaty dle zákona vede učitelka Renata Popelová (učí ve 2. třídě) Směrnice o úplatě i Informace ke směrnici jsou rovněž umístěny na hlavní nástěnce školy 7. Akce školy Rodiče byli seznámeni s pořádáním akcí pro děti. Nastane změna v provádění plateb – bude vybrána jedna finanční částka na celý školní rok a učitelky povedou záznamy o účasti a odpočítávat jednotlivé platby. Seznam pořádaných akcí najdou rodiče na webu školy – msrousinov.cz Zde také najdou týdenní jídelníček, aktuality školy, fotodokumentaci a mohou vstupovat do jednotlivých tříd. Nadstandardní aktivity provádějí učitelky ve výchovně vzdělávací práci, nemáme ve škole žádné placené kroužky. 8. Diskuze Rodičům byly zodpovězeny dotazy, které se týkaly docházky do mateřské školy. 28. 6. 2017 Zápis provedla: Bc. Helena Vysoudilová> Zpět na aktuality