Článek

Jaro je tu...


Témata:

Slepička a vajíčka
-Naučit se zpaměti krátké texty
- Vnímat umělecké a kluturní podněty, sledovat se zájmem dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky

Brzy půjdu do školy
- Chápat základní číselné a matematické pojmy, souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat
- Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

Jaro dělá pokusy
- Vědomě využívat všech smyslů, záměrně si všímat
- Vnímat, že svět má svůj řáad, že je rozmanitý, pozoruhodný
- Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

Zelená Země
- Vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik
- Pomáhat pečovat o okolní žívotní prostředí

Zvířátka a mláďátka
- využívat všech smyslů, záměrně si všímat, pozorovat, objevovat

Maminka má svátek
- všímat si práce a úsilí druhých
- chovat se zdvořile
- všímat si, co si druhý přeje či potřebuje

Moje Rodina
- dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití
- porozumět projevům citových prožtků a nálad druhých
- uplatňovat návyky společenského chování

Přijeli k nám s cirkusem
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků
- zacházet se sportovním náčiním a s hudebními nástroji

Čím budu, až vyrostu
- mít elementární povědomí o existenci různých profesí
- uvědomit si důležitost každého povolání
- uplatňovat návyky společenského chování v základních formách (požádat, vyslechnout, uposlechnout...)

> Zpět na články