Článek

50. výročí otevření Mateřské školy v Rousínově


V letošním roce oslavila Mateřská škola v Rousínově 50. výročí svého otevření, ke kterému došlo 29.1.1968.

Do té doby vyučování probíhalo ve dvou hernách v dřevěném domku (v blízkosti parku u Pneuservisu) a bylo zahájeno 9.11.1945. Později bylo zřízeno další oddělení v Rousínovci. Z důvodu nedostačující kapacity a provizorních podmínek byla proto v roce 1967 zahájena výstavba nové budovy na Habrovanské ulici, kterou zajišťovaly UP závody a MěNV v Rousínově. Při otevření byla kapacita 120 dětí v MŠ a 45 dětí v jeslích.

V 70. a 80. letech začal populační boom, z toho důvodu byla zahájena přestavba terasy na další třídu. Tato byla dokončena v roce 1986. V roce 1991 byly zrušeny jeslové třídy a po zrušení mateřských škol v místních částech Rousínova (Slavíkovice, Čechyně i Královopolské Vážany) se škola na Habrovanské ulici stala jediným předškolním zařízením ve městě.

Za tuto dobu se vystřídalo velké množství pedagogických i provozních zaměstnanců pod vedením tří ředitelek – paní Františky Vlachové, Mgr. Libuše Vlachové a současné ředitelky Bc. Heleny Vysoudilové.

V letošním školním roce je zapsáno 245 dětí v 10 třídách, z toho je jedna třída speciální pro děti s vadami řeči. O pět integrovaných dětí pečují čtyři asistentky pedagoga a ve třídě, kde jsou děti mladší tří let, pracuje chůva. Celkový počet zaměstnanců je 39.

V roce 2009 došlo k zateplení celé budovy, nové fasádě, výměně oken a opravě střechy. Celkové náklady činily 10 785 506 Kč, z části byly zajištěny z projektu EU. V roce 2013 došlo k rozšíření MŠ o dvě další třídy a kapacita školy se zvýšila o 56 míst. Tento projekt byl spolufinancován z Regionálního programu Jihovýchod.

V roce 2014 byla přebudována stávající zahrada na zahradu v přírodním stylu a byla zahájena také rekonstrukce kotelny. Postupně docházelo k modernizaci vnitřního vybavení budovy – nový nábytek ve třídách, rekonstrukce sociálních zařízení i šaten dětí. Během letních měsíců 2017 byla provedena nová elektroinstalace vstupního prostoru školy, který byl následně celý zmodernizován.

Všechna tato vylepšení se mohla uskutečnit díky pochopení a vstřícnosti zřizovatele školy, Městského úřadu v Rousínově.

Cílem výchovně vzdělávací práce učitelek školy je rozvoj osobnosti dítěte, možnost jeho seberealizace a co největší rozvinutí schopnosti zvládat nároky života. K tomuto účelu jsou využívány různé metody a formy práce. Škola je také zapojena do projektů Česko čte dětem a Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Rodiče s předškolními dětmi mají možnost pracovat v Edukativně stimulačních skupinách.

Při práci využíváme moderní technologie – PC, notebooky, tablety, Albi knihy s elektronickou tužkou a interaktivní tabule. Mezi nadstandardní činnosti patří výuka angličtiny hrou, logopedická péče, předplavecký výcvik a pěvecký sbor Puntík. Učitelky využívají při práci také prvky metody Hejného (moderní výuka matematiky). Vedeme děti k ekologické výchově, poznávání okolního světa, využíváme prožitkové učení, k čemuž nám napomáhají i tematické akce, které probíhají po celý školní rok. Např. podzimní hry, mikulášská nadílka, vánoční koledování, maškarní karneval, hry na sněhu, vynášení smrtky, Den Země, návštěva kasáren, různé oslavy jako Den matek, otců, Mezinárodní den dětí a další. Tradiční a oblíbený je cirkus Le-Grando, na jehož programu se podílejí samotné děti. Časté jsou návštěvy divadelních představení, výstav a koncertů. Školní rok zakončujeme návštěvou ekologického centra Lipka a Rozmarýnek v Brně a školními výlety.

Vytváříme povědomí o mezilidských a morálních hodnotách, rozvíjíme řečové schopnosti, pohybové dovednosti, hrubou a jemnou motoriku. Hlavním cílem je bohaté, podnětné a zajímavé prostředí, ve kterém se děti budou cítit bezpečně a spokojeně.

 

Vlasta Obořilová a Sylva Málková, pedagogické pracovnice školy
> Zpět na články