Článek

Dvouleté děti v mateřské škole


Legislativou České republiky je umožněno přijímat do mateřské školy děti mladší tří let.
Počet dětí, které jsou přijímány do MŠ před dovršením třetího roku věku, stále přibývá. Je to následek změny podmínek pro pobírání rodičovského příspěvku, ale také následkem sociální situace ve společnosti. Rodiny jsou často ve složité finanční situaci a matky jsou nuceny vrátit se do zaměstnání předčasně.
Proto i my učitelé musíme na tento fakt reagovat a přizpůsobit své pedagogické působení této věkové kategorii. Odborníci tvrdí, že ne všechny děti jsou zralé na nástup do mateřské školy před třetím rokem a adaptace se nemusí vždy podařit, protože každé dítě je vývojově na jiné úrovni.  Při práci s dětmi se neubráníme jisté formě disciplíny, která je důležitá pro to, aby se děti nezranily, aby jedly nebo zachovávaly hygienu. Pokud se princip disciplíny   uplatňuje vůči dvouletému dítěti, vývojově jej brzdíme. Proto tyto děti potřebují individuální péči, během níž se bude rozvíjet autonomie jim šitá na míru.                                                                                                            V červenci 2017 všechny pedagogické pracovnice MŠ Rousínov absolvovaly třídenní kurz, kde byly seznámeny s tím, jak mají s těmito dětmi pracovat. Lektorky jim předaly bohaté  zkušenosti ze svojí praxe. Učitelky si obohatily  své zásobníky písniček, básniček a her o novinky, které mohou využívat při  své práci s dvouleťáčky.
Ve školním roce 2017/2018 bylo v MŠ Rousínov  přijato 32 dětí, které ještě nemají tři roky. Učitelky se snaží pro tyto děti vytvořit vhodné podmínky, aby adaptace proběhla bez sebemenších problémů. K tomu je potřeba úzká spolupráce s rodinou. Adaptační práce probíhá citlivě a šetrně s ohledem na individuální zvláštnosti každého jedince. Učitelky připravují těmto dětem vzdělávací nabídku především úpravou samotného prostředí, vhodným výběrem hraček, sportovního náčiní, dětských hudebních nástrojů, ale i nabídkou dalších materiálů ( písek, modelína, barvy… ). Učíme děti, co je správné a co ne. Děti se učí akceptovat nastavená pravidla. Prostřednictvím her s ostatními dětmi a přítomností učitelky si  utváří vlastní „JÁ“. Učitelky vytváří pevné základy pro další osamostatňování dítěte v oblasti sebeobsluhy a socializace směřující k rozvoji osobnosti.
Doufám, že adaptace dvouletých dětí proběhne v co nejkratší době a čas, který dítě stráví ve školce bude co možná nejpozitivnější. Vždyť šťastné a spokojené dítě je naším společným cílem.
                                                                        Věra Babyrádová> Zpět na články