Článek

Aktuální téma výchovně vzdělávací práce


Září - Těšíme se do školky
            Máme nové kamarády ( přivykání režimu MŠ, začleňování do kolektivu, seznamování s novými kamarády, s učitelkami, prostředím, pravidly společného chování ).

Říjen - Dary a barvy podzimu ( poznávání a pojmenování ovoce a zeleniny, změny v počasí, podzimní práce na poli ).

Listopad - Listopad,listopad, lísteček mi na dlaň spad (rozšiřovat a upevňovat poznatky dětí o podzimní přírodě,všímat si změn v přírodě a správně označovat přírodní jevy - déšť, vítr, mlha...)
                   Tiše děti, ježek spí ( pojmenovat některá volně žijící zvířata, seznamovat děti s jejich přípravou na zimu )

Prosinec - Advent v naší třídě ( rozvíjení prosociálního chování, neubližovat si, rozdělit se o hračky, posilovat vztahy k rodině, cítit radost z darovaného, poslouchat písně s vánoční tématikou, zpívat jednoduché koledy, vést děti k samostatnému přednesu, rozvíjení paměti )
Leden - poznávat znaky zimy,radovat se ze zimního období, využívat přírody kesportování a sezonním činnostem, pomocí smyslůpoznávat vlastnosti sněhu a ledu, prohlubovat znalosti o volně žijících zvířatech aptácích v zimě.
Únor - poznávat lidské tělo, pečovat o své zdraví i zdraví druhých, karneval v naší třídě.   
Březen - pěstovat u dětí vztah ke knize, reprodukovat jednoduchou pohádku, dramatizovat.
              - vyhledávat kamarádské vztahy na příkladech z  literatury a zaujímat postoje k literárním hrdinům
               - vnímat pozorně předčítaný text
               - seznamovat s lidovými zvyky a tradicemi

Duben - seznamovat se s přírodními zákonitostmi na počátku jara
             - učit se poznat a pojmenovat první jarní květiny a keře
             - učit se poznat a pojmenovat domácí zvířata a jejich mláďata
             -  pozorovat a poznávat  ptáky a seznamovat se se způsobem jejich života

Květen - rozvíjet kladné citové vztahy k rodičům, sourozencům
              - vytvářet radostnou a optimistickou atmosféru, upevňovat pocit bezpečí, jistoty a úspěšnosti
              - seznámit s typickými znaky některých profesí, prohlubovat znalosti o práci dospělých v nejbližším okolí a významu a účelu jejich práce

Červen - pozorovat změny letní přírody - rozlišovat charakteristické znaky ročních období, seznamovat s možnostmi mimořádných situací ( bouřka, povodeň)
              - učit poznat ovocný strom v době, kdy má plody, poznat a pojmenovat některé źivočichy v trávě nebo u rybníka
              - seznámit s nejznámějšími zvířaty žijícími v ZOO, pokoušet se o znázornění charakteristických rysů zvířecí postavy


> Zpět na články