Článek

Povinnost předškolního vzdělávání


Novým právním institutem zakotveným ve školském zákoně s účinností od 1. 1. 2017 je povinnost předškolního vzdělávání. S účinností od 1. 1. 2017 podle § 34 odst. 1 školského zákona platí: Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
    Vlastní předškolní vzdělávání je povinné od 1. 9. 2017
Ustanovení § 34a školského zákona vymezuje mimo jiné:
povinnost zákonného zástupce dítě přihlásit k zápisu
povinnost předškolního vzdělávání ve formě pravidelné docházky v pracovních dnech
obsahové náležitosti školního řádu školy související s povinností předškolního vzdělávání

    Zákonný zástupce dítěte je povinen včas přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, tj. v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (pod sankcí 5000 Kč). Povinné vzdělávání je bezúplatné (§ 123 odst. 2 školského zákona).
    Zákonný zástupce může dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání jak ve spádové mateřské škole, tak v jiné mateřské škole. Pro dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je spádovou školou mateřská škola zřízená obcí, v němž má dítě místo trvalého pobytu. Protože město Rousínov má jednu mateřskou školu, je tato pro všechny děti Rousínova a jejich místních částí školou spádovou.
    V souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 14/2005 Sb. mateřská škola upraví školní řád tak, aby navazoval na zavedenou povinnost předškolního vzdělávání. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Zápis k předškolnímu vzdělávání
    S účinností od 1. 1. 2017 podle § 34 odst. 2 školského zákona stanoví období, ve kterém probíhá zápis k předškolnímu vzdělávání, a to v období od 2. - 16. května, u základních škol v měsíci dubnu, v ZŠ Rousínov bude zápis pro školní rok 2017 – 2018  4. a 5. dubna 2017.
V mateřské škole Rousínov proběhne zápis ve středu 3. května 2017 od 7,30 – 15,00 hod.
    Zápis bude jak pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tak pro děti, pro které povinné není.
    Jak již bylo uvedeno, s účinností od 1. 1. 2017 se zavádí institut povinného předškolního vzdělávání. Proto dle § 50 zákona č. 258/200 Sb., v platném znění, lze přijmout do zařízení, do kterého je docházka povinná, i dítě, které se nepodrobilo pravidelným očkováním. To znamená, že i „neočkované“ dítě bude přijato k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, pokud je pro ně předškolní vzdělávání povinné.

            Z nové legislativy vybrala Bc. H. Vysoudilová, ředitelka mateřské školy

> Zpět na články