Článek

Inkluze není novinka


 Od 1. září 2016 nabyla účinnost novela školského zákona, která zaručuje ve všech případech, kdy je to v zájmu žáků se znevýhodněním nebo se speciálními vzdělávacími potřebami, společné vzdělávání a podporu v běžné škole. Zaručuje jim větší podporu, než tomu bylo doposud. Děti se zdravotním postižením budou mít lepší možnost vzdělávat se v běžné škole se svými vrstevníky, podpůrná opatření jim pomohou překonávat překážky ve vzdělávání se současným ohledem na jejich individuální potřeby a možnosti.
   Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo osoba se sociálním znevýhodněním.           
   Inkluze je zde již více než 10 let. Není tedy takovou novinkou, jak by se mohlo z řady ohlasů z poslední doby zdát. Společné vzdělávání na řadě škol a rovněž v naší mateřské škole  probíhá již léta. Přijatým dětem jsou zajištěni asistenti pedagoga, speciální pomůcky, je vytvářen individuální vzdělávací plán. Ke vzdělávání dětí využíváme optimálních metod.
     V letošním školním roce u nás působí dvě asistentky pedagoga ke třem integrovaným dětem. Jeden asistent pedagoga může mít v péči až čtyři integrované děti. Školy dostávají  na provoz finance podle počtu žáků. Ve třídách s integrovanými žáky je snížený počet dětí, což je pro integraci přínosem. Na druhou stranu dostanou školy z důvodu sníženého počtu dětí méně peněz do rozpočtu.
   Školy spolupracují se školskými poradenskými zařízeními, speciálními pedagogy, pedagogicko psychologickými poradnami, centry rané péče a zejména s rodiči dětí.
   Společné vzdělávání obohacuje děti bez postižení a to zejména v oblasti sociální. Uvědomují si, že každý z nás je jedinečný, má své slabé a silné stránky.
                
                      O. Terebieniecová, učitelka MŠ Rousínov        
                      G. Novotná, asistentkapedagoga                                                                     

> Zpět na články