Článek

EDUKATIVNÍ STIMULAČNÍ PROGRAM


Ve dnech 19. a 20. ledna 2016 proběhl zápis předškolních dětí do 1. třídy ZŠ. Tento zápis je pro dítě významným krokem, protože předchází nástupu do „velké školy“.
    Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činností, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale také dobře připravené.
    Pro děti, které jsou nějakým způsobem potencionálně ohroženy v počáteční fázi školní výuky, nabízíme v mateřské škole možnost navštěvovat Edukativní stimulační program. Je určen především pro děti s odkladem školní docházky, pro děti s adaptačními a komunikačními problémy, či pro děti, které potřebují pomoc při dozrávání v některých oblastech. Jedná se o 10 lekcí, které hravou formou rozvíjí schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí trivia – čtení, psaní, počítání. Ty se rozvíjí především v těchto oblastech: jemná motorika a grafomotorika, řeč, myšlení, sluchové a zrakové vnímání, prostorová a pravolevá orientace, orientace v čase a početní představy.
    Edukativně stimulační skupiny se jeví jako velmi efektivní forma péče o děti ohrožené možnými výukovými či výchovnými problémy ještě před zahájením školní docházky. Mnohým dětem pomůžeme předejít školním nezdarům nebo je alespoň zmírnit.
    V mateřské škole pracujeme také od počátku školního roku ve všech třídách podle nových metod a využíváme často skupinové činnosti, které rozvíjejí vzájemnou spolupráci a pomoc mezi dětmi, komunikativní schopnosti,  respektování dohodnutých pravidel. Děti se při takovém způsobu učí i schopnosti společně řešit problém. Tím vším také přispíváme k větší připravenosti dětí na školní docházku.
    Od zápisu v polovině ledna uplyne do září ještě dlouhá doba. Během ní může vaše dítě naší i vaší zásluhou dozrát po všech stránkách a podávat ve škole odpovídající výkony. Velmi důležitá je však spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.                                                   Sylva Málková, Eva Skřivánková
                                                         učitelky MŠ Rousínov

> Zpět na články